Archif Newyddion/News Archive

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

---------------------------------------------------------------------------------

Newyddion o Hydref 2013 - Hydref 2014

NADOLIG LLAWEN / MERRY CHRISTMAS

bachgen

Nadolig Llawen iawn a blwyddyn newydd dda i’n holl ddarllenwyr a dilynwyr .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers and followers... For more information click here

-------------------------------

BRYNREFAIL’S GOT TALENT

bachgen

A’r neuadd dan ei sang ac o flaen panel o feirniaid byd enwog .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The school hall was packed to the rafters and in front of a world famous panel .. For more information click here

-------------------------------

GLYWSOCH CHI ?

geneth

Trac ‘Rhyw Bryd',gan Magi Tudur, fu ‘Trac yr Wythnos’ ar Radio Cymru .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The track ‘Rhyw Bryd ‘,by Magi Tudur, was the ‘Song of the Week’ on Radio Cymru ... For more information click here

-------------------------------

MEDAL AUR

3 geneth

Mae teulu Ysgol Brynrefail yn dathlu llwyddiant aruthrol Mared .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

All at Ysgol Brynrefail are celebrating with Mared ... For more information click here

-------------------------------

CAMP YN WIR

2 eneth

Gresyn bod y camera wedi dal Moli yn edrych yn drist .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

It’s a pity that the camera caught Moli looking sad ... For more information click here

-------------------------------

SHEMLYN I PATAGONIA

bachgen

Yn ddiweddar fe ddaeth newyddion gwych i Ysgol Brynrefail .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Recently we received brilliant news at Brynrefail ... For more information click here

-------------------------------

Y STEPHEN JONES NEWYDD?

bachgen

Rhun Meirion Williams, sy’n hanu o Bontrug, ac yn dangos yr e-bost .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Rhun Meirion Williams who hails from Pontrug and is showing the e-mail ... For more information click here

-------------------------------

T4U

5 geneth

Eleni yr ydym yn ddiolchgar i Sioned, Elain, Kerry, Lois a Mared .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

This year we are indebted to Sioned, Elain, Kerry, Lois and Mared ... For more information click here

-------------------------------

HYWEL WILLIAMS A.S.

hywel williams a'r disgyblion

Cafodd Blwyddyn 12 westai arbennig yn ystod mis Tachwedd .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 12 had a special visitor in the form of Hywel Williams M.P ... For more information click here

-------------------------------

LLOND CEG

LLOND CEG

Mae’r rhaglen newydd ar S4C, ‘Llond Ceg’ gan Green Bay Media .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

There is a new programme on S4C, ‘Llond Ceg’ made by Green Bay Media... For more information click here

-------------------------------

T4U (2)

T4U

Eleni y mae Ysgol Brynrefail yn cefnogi elusen newydd T4U sefydlwyd gan Dave Cook .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

This year Ysgol Brynrefail is supporting a new charity T4U that has been established by Dave Cook ... For more information click here

-------------------------------

T4U

T4U

Eleni y mae Ysgol Brynrefail yn cefnogi elusen newydd T4U sefydlwyd gan Dave Cook.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

This year Ysgol Brynrefail is supporting a new charity T4U that has been established by Dave Cook ... For more information click here

-------------------------------

BORE COFFI MacMILLAN

BORE COFFI MacMILLAN

Y bore goffi byd eang yw ddigwyddiad codi arian mwyaf Macmillan... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The world wide MacMillan coffee morning is the charity’s biggest fund raiser ... For more information click here

-------------------------------

DODGE BALL

DODGE BALL

Osgoi'r bêl yw diben yn gêm lle mae chwaraewyr ar ddau dîm yn ceisio taflu peli ar ei gilydd ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dodgeball is a game in which players on two teams try to throw balls at each other ... For more information click here

-------------------------------

GÊM BÊL DROED APÊL GWION

plant

Bu rhaid cuddio eich clustiau dan eich dwylo wrth i dîm y staff .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


You really had to put your hands over your ears as the staff team ... For more information click here

-------------------------------

BLWYDDYN NEWYDD DDA

plant

Ar ôl ymuno yn eu gwasanaeth gyntaf yn Ysgol Brynrefail fe groesawyd 123 ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


After participating in their first school assembly 123 new ...... For more information click here

-------------------------------

DIWRNOD MENTER

plant

Yn rhan o’u rhaglen Anwytho croesawyd Selwyn Griffith ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


As part of their induction programme Selwyn Griffith ...... For more information click here

-------------------------------

LLONGYFARCHIADAU

plant

Ym marn pawb fe gafwyd y canlyniadau gorau erioed yn arholiadau A, A.S. a T.G.A.U. eleni ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


According to everyone’s opinion the A’ Level, A.S. and G.C.S.E results this year were the best ever ...... For more information click here

-------------------------------

PRIF DDIGYBLION 2014-15

prif_ddisgyblion

Prif Ddisgyblion Newydd ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

New Head Pupils ... For more information click here

 

PROM 2014

plant

Ar y 23ain Mai 2014 fe ffarweliodd disgyblion blwyddyn 11 a’r ysgol ar ddiwedd cyfnod hir o arholiadau.
... Am fwy o wybodaeth a lluniau cliciwch yma


Prom 2014 report ... For more information and photos click here

-------------------------------

ERYRI A ORFU

plant

Ar ôl diwrnod hir a chaled o gystadlu brwdfrydig roedd dim ond 42 o farciau rhwng cyntaf ac ail ond Eryri a orfu ym Mabolgampau'r ysgol eleni gyda chyfanswm o 1193 o bwyntiau ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Eryri Triumph .. For more information click here

Lluniau - cliciwch yma / Photos - click here


-------------------------------

PENCAMPWYR

plant

Victor a Victrix Ludorum yw’r enw Lladin am "enillydd y gemau." Mae fel arfer yn dlws ac sy’n cael ei gyflwyno i’r unigolyn llwyddiannus, neu gystadleuydd mewn digwyddiad chwaraeon ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Champions ... For more information click here

Lluniau - cliciwch yma / Photos - click here

-------------------------------

TAG

plant

Bob dydd Gwener mae rhaglen TAG yn dod â'r diweddaraf o fyd chwaraeon, ffilmiau, ffasiwn a selebs i blant a phobl ifanc Cymru
... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

... For more information click here

-------------------------------

CHWALFA

Sion

Ymhlith y cast yn perfformio'r ddrama ‘Chwalfa’. bydd Siôn Emlyn Parry, blwyddyn 12, sy’n hanu o Landdeiniolen
... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

... For more information click here

-------------------------------

ETAPE ERYRI

beicwyr

Mentrodd dau ddisgybl o flwyddyn deuddeg seiclo yn Etape Eryri eleni .
... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

... For more information click here

-------------------------------

EISTEDDFOD YR URDD BALA 2014

math

Steddfod yr Urdd ‘sgubol i Ysgol Brynrefail!

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Ysgol Brynrefail a ddaeth i’r brig mewn cynifer o gystadlaethau yn y Bala yn ddiweddar.
Cystadlaethau Gwaith Cartref
Hyd yn oed cyn i’r cystadlu ddechrau ar lwyfan y pafiliwn yr oedd newyddion da am lwyddiannau yn y cystadlaethau gwaith cartref wedi cyrraedd yr ysgol. Gwnaeth Math Roberts 10S yn rhagorol gan ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth i flynyddoedd 10-11.

math

Yn drydydd yn y gystadleuaeth ysgrifennu rhyddiaith dan 19 oed oedd Mared Ynyr blwyddyn 12. Hi enillodd y gadair yn Eisteddfod Ysgol Brynrefail yn yr Hydref, llongyfarchiadau mawr iddi. Bu dathlu mawr ymysg criw’r sgwad sgwennu pan glywsant bod eu cylchgrawn wedi ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth i grwp ysgrifennu blwyddyn 7-9. Bu’r criw yma sef disgyblion o flwyddyn 7,8 a 9 yn brysur ar amser cinio yn ystod y gaeaf yn ysgrifennu er mwyn llunio cywaith ar y thema ‘Bro’. Da iawn chi!

 

Cystadlaethau’r Llwyfan


Unigolion

Llwyddodd pump o unigolion talentog i gyrraedd y llwyfan yn y cystadlaethau canlynol. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar eu llwyddiant.
Unawd piano dan 19 – Math Roberts 10S – cyntaf
Unawd merched blwyddyn 7-9 – Magi Tudur 9I – ail
Unawd offeryn pres blwyddyn 7-9 – Owain Llestyn Thomas 8O – ail
Monolog dan 19 – Anna Wyn Jones blwyddyn 13 – ail
Unawd chwythbrennau blwyddyn 7-9 – Huw Emrys Williams 9N – trydydd

Torfol
Yr oedd presenoldeb Ysgol Brynrefail yn amlwg iawn ar lwyfan y pafiliwn ar ddydd Iau a dydd Gwener y Steddfod. Da iawn ensemble blwyddyn 7-9 – sef Huw Emrys Williams, Rachel Franklin ac Elin Jones a ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth hon.


Diolch i Mrs Anwen Edwards am hyfforddi Côr SA blwyddyn 7-9 yn canu Coch Bach y Bala. Yr oedd cyflwyniad y côr yn amlwg yn fwy direidus a hwyliog na’r ddau gôr arall gyrhaeddodd y llwyfan ac o ganlyniad i’r dehongliad hwnnw daeth Ysgol Brynrefail yn gyntaf yn y gystadleuaeth. Gwych!

 

Yn olaf daeth tro band yr ysgol i gystadlu ar y nos Wener. Mae Mr Dylan Williams wedi bod yn ymarfer yn brysur â’r band ac wedi bod yn eu hyfforddi ar gyfer y gystadleuaeth hon ers misoedd. Talodd ei waith caled ef ac aelodau’r band ar ei ganfed wrth i fand Ysgol Brynrefail ennill y wobr gyntaf yn goron ar wythnos arbennig o gystadlu yn hanes yr ysgol.
Diolch o galon i bawb a fu’n hyfforddi a pharatoi’r disgyblion hyn a’r rhai na lwyddodd i gyrraedd y llwyfan, ond yn bennaf oll diolch i’r plant eu hunain am eu brwdfrydedd a’u hawydd i gystadlu.

 

Am restr lawn o ganlyniadau yr ysgol yn yr eisteddfod - cliciwch yma

I weld holl luniau y ddigwyddiad - cliciwch yma

I weld neges gan y gadeirydd - cliciwch yma

Da iawn chi bob un a diolch yn fawr am yr hwyl wrth ymarfer a chystadlu!

-------------------------------

DYLUNIO A THECHNOLEG

DYLUNIO A THECHNOLEG

Newyddion o adran Dylunio a Thechnoleg Ysgol Brynrefail... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

... For more information click here

-------------------------------

FFARWELIO A VALMAI

valmai

Bu achlysur o fri ar brynhawn dydd Gwener 28ain Mawrth.. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

There was a celebration of note on Friday 28th March .. For more information click here

-------------------------------

FFARWELIO AC EURWEN

eurwen

Yn ymadael, wedi naw mlynedd o wasanaeth yn Ysgol Brynrefail ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Leaving, following nine years’ service at Brynrefail .. For more information click here

-------------------------------

PLÂT AMDANI

tim rygbi

Cyfle i’r tîm Rygbi Dan 15 yn gystadleuaeth y Plât .. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Under 15s Rugby team compete in the Plate competition .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

Isobel Larter

Llongyfarchiadau calonnog i Isobel Larter sydd wedi ennill ysgoloriaeth gan Brifysgol Aberystwyth... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Warmest congratulations to Isobel Larter who has won a scholarship from Aberystwyth University .. For more information click here

-------------------------------

'BUDDIES'

plant

‘BUDDIES’ - gweithdy gyda Blwyddyn 8 a Blwyddyn 12 ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

‘BUDDIES' - workshops with Years 8 and 12 .. For more information click here

-------------------------------

BOCSYS LLOCHES

bocsys lloches

Diwrnod di-wisg ysgol ar gyfer Apel y Philipines ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

No uniform day for Phillipines Appeal .. For more information click here

-------------------------------

GWEITHDY TECHNEGOL ROWND A ROWND

dyn camera

Gweithdy techegol gyda charfan o ddisgyblion Blwyddyn 10 ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

A technical workshop with a cohort of year 10 pupils .. For more information click here

-------------------------------

YMRYSON SIARAD CYHOEDDUS

plant

Cystadleuaeth siarad cyhoeddus i ysgolion uwchradd ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Public speaking competition for secondary schools .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETHAU

2 eneth

Llwyddiant dwy o ddisgyblion y chweched dosbarth ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarships from Bangor University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETHAU

3 geneth

Ennill ysgoloriaeth o Brifysgol Aberystwyth ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarships from Aberystwyth University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

geneth

Ennill ysgoloriaeth o Brifysgol Aberystwyth ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarship from Aberystwyth University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

geneth

Ennill ysgoloriaeth o Brifysgol Aberystwyth ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarship from Aberystwyth University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

geneth

Ennill ysgoloriaeth o Brifysgol Bangor ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarship from Bangor University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

geneth

Ennill ysgoloriaeth o Brifysgol Bangor ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Scholarship from Bangor University .. For more information click here

-------------------------------

GWASANAETH GWOBRWYO - (Blynyddoedd 7, 8 a 9)

plant

Bore’r Gwasanaeth Gwobrwyo ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

On the morning of the awards ceremony .. For more information click here

-------------------------------

GWASANAETH GWOBRWYO ( Blynyddoedd 10 ac 11)

tom

Yr oedd gweld wyneb Tom Evans ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Tom Evans’ face when his name was called .. For more information click here

-------------------------------

CIRON HYWEL

ciron

Bu cymeradwyaeth hael pan gyhoeddwyd enw Ciron Hywel ...Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

There was tumultuous applause when Ciron Hywel’s name ... For more information click here

-------------------------------

TYLER HUGHES

tyler

Ei wobrwyo am ei gyfraniad i’r ysgol ...Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

An award for making a contribution to school life... For more information click here

-------------------------------

TOM EVANS

Yn gyntaf ar y llwyfan, ac yn cael ei wobrwyo ...Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

First on the stage was Tom Evans... For more information click here

-------------------------------

CWPAN PÊLDROED CYMRU DAN 14 - YSGOL BOTWNNOG 0 BRYNREFAIL 2

tim

Yng ngeiriau’r ddau ohebydd Gethin Thomas a Gwion Jones fe chwaraewyd y gêm ...Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

In the words of correspondents Gethin Thomas and Gwion Jones , the game was played .. For more information click here

-------------------------------

GWASANAETH COFFAU’R HOLOCOST

disgybl

Fe gynhaliwyd y Gwasanaeth Coffa’r Holocost yn Ystafelloedd Cledwyn , Prifysgol Bangor ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The Holocaust Memorial service was held in the Cledwyn Hall of Bangor University .. For more information click here

-------------------------------

TÎM PÊLDROED CYMRU dan 18

caio

Caio Hywel sydd wedi derbyn llythyr ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caio Hywel with the letter he has received .. For more information click here

 

DYN YN ERBYN BWYD

bwyta

Mae’n siŵr eich bod wedi gweld yr ornest ar y teledu ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

MAN v FOOD
I’m sure you’ve seen the contest on the television ...
For more information click here

-------------------------------

CYSGU AR Y GWAITH?

bwyta

Na, dim ond rhaid o aelodau staff Ysgol Brynrefail yn ceisio coluro ‘Diwrnod Plant Mewn Angen’ ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

SLEEPING ON THE JOB?
No just members of the staff at Ysgol Brynrefail who decided to add colour to the day ...
For more information click here

-------------------------------

AWDUR CYHOEDDEDIG

bwyta

A’r Nadolig yn neshau bydd amryw ohonoch yn mynd at gwmni Amazon i sicrhau pryniant anrhegion ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

PUBLISHED AUTHOR
With Christmas approaching many of you will be using Amazon in order to purchase your Christmas gifts ...
For more information click here

-------------------------------

YMGYRCH PLENTYN Y NADOLIG

bwyta

Y mae Ymgyrch Plentyn y Nadolig yn gofyn i ni gysidro llenwi bocs ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Mwy o luniau / More Photos
OPERATION CHRISTMAS CHILD
Operation Christmas Child asks us all to consider collecting a box of presents ...
For more information click here

-------------------------------

CYNGOR YSGOL

3 disgybl

Ar ddiwrnod cyntaf mis Hydref fe gafodd y Cyngor Ysgol ei gyfarfod cyntaf ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

First meeting of the School Council ....
For more information click here

-------------------------------

GWEDDNEWID

3 disgybl

Dros y flwyddyn ddiwethaf yr oedd staff a disgyblion yr ysgol wedi dod i’r casgliad ei bod hi’n bryd i ni addasu a gwella toiledau’r disgyblion. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

New toilets ....
For more information click here

-------------------------------

TOUR OF BRITAIN, LLANBERIS 18/09/2013

3 disgybl

Tra oedd Cavendish a Wiggins yn herio mynyddoedd Gogledd Cymru, cafwyd tri disgybl o Ysgol Brynrefail y cyfle i arddangos ei doniau beicio ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

-------------------------------

CYFLWR SYRIA

jane

Yn rhan o’u hastudiaethau tuag at Bagloriaeth Cymru cafodd blwyddyn 12 ddarlith hynod o effeithiol gan Jane Woodford (Israel and Arab World)
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Jane Woodford lecture ...
For more information click here

-------------------------------

AC WELE’N CYCHWYN

14 disgybl

Pedwar ar ddeg o fyfyrwyr dawnus a llwyddiannus dros ben ar eu gyrfa yn y chweched dosbarth ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Fourteen successful and talented pupils took their place in the sixth form this term ...
For more information click here

-------------------------------

CANLYNIADAU ARHOLIADAU

plant

Unwaith eto eleni bu llwyddiant aruthrol yng nghanlyniadau'r arholiadau lefel A ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Once again this year there was tremendous success when the A’ level results arrived ...
For more information click here