Bagloriaeth Cymru

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

CYMHWYSTER BAGLORIAETH CYMRU (CBC)

Dyma gyfle i ennill sgiliau hanfodol, profiadau gwerthfawr a 120 pwynt UCAS ychwanegol..

Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC) ar Lefel Uwch yn cynnwys 3 neu 4 opsiwn o’r colofnau dewis ac Astudiaethau Craidd sy’n cael eu cefnogi gan gymorth a mentora cyson gan athrawon.

Elfennau’r Astudiaethau Craidd yw:-

  • Sgiliau Hanfodol Cymru (x3) a Sgiliau Allweddol Ehangach (x3)

Fe ddysgir y Sgiliau Hanfodol (Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh) o fewn gwersi penodol ar yr amserlen.  Bydd datblygu’r Sgiliau Allweddol Ehangach (Datrys Problemau, Gweithio Gydag Eraill a Gwella Eich Dysgu a’ch Perfformiad eich Hun) yn digwydd o fewn y rhaglen astudio a gweithgareddau all-gyrsiol.

  • Cymru, Ewrop a’r Byd (CEB)

Bydd myfyrwyr yn astudio nifer o bynciau llosg gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n ymwneud â Chymru a rhannau eraill o Ewrop a’r Byd.  Mae’r rhan yma yn cynnwys modiwl iaith ac Ymchwiliad Unigol.  Mae’r Ymchwiliad Unigol yn rhoi cyfle  i fyfyrwyr ymchwilio yn fanylach i fewn i faes sydd o ddiddordeb personol iddynt.  Gallai’r ymchwiliad ddeillio o’u pynciau dewis neu o ran o’r astudiaethau craidd.

  • Addysg Gysylltiedig â Gwaith (AGG)

Bydd hyn yn cynnwys arweiniad gyrfaol, profiad gwaith a gweithgareddau yn ymwneud â menter.

  • Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh)

Mae’r elfen yma’n cynnwys materion sy’n ymwneud ag iechyd, dinasyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymunedau.

Mae llawer iawn o agweddau CBC eisioes yn rhan o addysg ôl-16 ac wedi bod yn rhan ohono ers nifer o flynyddoedd.   Bydd CBC yn gwobrwyo amrywiaeth o agweddau a phrofiadau o fewn y cyrsiau ôl-16.  Er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr gwblhau eu CBC, bydd ganddynt diwtor personol.  Bydd y tiwtor yma’n cynghori disgyblion, yn eu harwain ac yn gymorth iddynt ennill y cymhwyster drwy gynnal cyfweliadau personol, fydd yn hanner awr o hyd, bob hanner tymor.

Ann Williams, Swyddog Addysg Gogledd Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru

atom p r

Cafwyd cyflwyniad diddorol gan Ann Williams , Swyddog Addysg y Cynulliad i fyfyrwyr blwyddyn 12 ar wleidyddiaeth a’r drefn wleidyddol yng Nghymru, Prydain ac Ewrop fel rhan o’u hastudiaethau ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig.
...... cliciwch yma am fwy o wybodaeth

CYNLLUN ANWYTHO BLWYDDYN 12

atom p r

Elliw Ellis Davies sydd, gyda’i chwaer Dwynwen, yn rhedeg Cwmni Atom P.R. sydd wedi ei leoli yn Doc Fictoria Caernarfon.

Mae’r ddwy chwaer yn disgrifio ATOM ‘er yn gwmni bychan, mae wedi ei ffurfio’n berffaith ac yn gyfrwng cyfathrebu dwyieithog’.

Maent yn gweithio gyda dros 50 o gwsmeriaid ym Mhrydain a thu hwnt ...... cliciwch yma am fwy o wybodaeth