Operation Christmas Child 2013

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Operation Christmas Child

Unwaith eto eleni rydym yma yn Ysgol Brynrefail wedi penderfynu cefnogi Ymgyrch Plentyn y Nadolig. Fel rhan o'u gwaith Gweithio gydag Eraill sy'n rhan o gymhwyster y Fagloriaeth Gymreig cafodd 25 o ddisgyblion blwyddyn 12 ac 13 gyfle i arwain yr ymgyrch yn yr ysgol. Rhannwyd y disgyblion i bum grŵp gyda phob un yn gyfrifol am arwain ac ysbrydoli blwyddyn unigol o fewn yr ysgol. Rhoddwyd targed unigol i bob dosbarth a'r gobaith oedd casglu 420 o focsys fel ysgol.
Gweithiodd y criw yn ddi-flino i arwain yr ysgol drwy ddosbarthu pamffledi, creu arddangosfa, cynnal gwasanaethau, ymweld â dosbarthiadau cofrestru a threfnu gwersi Addysg Bersonol ar destun 'Ymgyrch Plentyn y Nadolig’. Y nod oedd cynyddu ymwybyddiaeth y disgyblion o bwysigrwydd yr ymgyrch fel eu bod yn cael eu sbarduno i lenwi bocs gydag anrhegion. Rydym yma yn boddi mewn digonedd yn ystod cyfnod y Nadolig ac mae'n bwysig iawn bod ein bobl ifanc ni'n ystyried eraill llai ffodus sy'n byw mewn amgylchiadau anodd dros ben. Bydd y bocsys bach yma sy’n llawn anrhegion yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r plant sy’n eu derbyn.

Yn ogystal llwyddodd y criw i gasglu dros £600 i gefnogi’r elusen drwy drefnu a chynnal gweithgareddau amrywiol a hwyliog fel gwerthu cacennau blasus amser egwyl, trefnu twrnament ‘Mario Karts’, cynnal caffi ar noson Eisteddfod yr ysgol, cynnal sioe ‘Mrs a Mrs’ yn neuadd yr ysgol amser cinio a threfnu parti i’r chweched dosbarth!! Yn amlwg, cafwyd llawer iawn o hwyl a sbri yn y gweithgareddau yma sydd hefyd yn gyfrwng i ddatblygu sgiliau cyd-weithio, trefnu a meddwl entrepreneraidd y chweched dosbarth.

Penllanw’r holl waith anhygoel yma oedd llwytho fan ‘Ymgyrch Plentyn y Nadolig’ gyda 306 o focsys Nadoligaidd ar brynhawn Mercher, Tachwedd 20fed. Gwnaeth y disgyblion hyn yn llawn balchder gan dderbyn canmoliaeth uchel gan Mr Wyn Owen, un o drefnwyr yr ymgyrch yng Ngogledd Cymru. Dywedodd mai Ysgol Brynrefail sydd wedi casglu’r nifer mwyaf o focsys drwy’r gogledd ac roedd yn rhyfeddu ar ein llwyddiant. Bydd y bocsys yn mynd i Belarus eleni a hoffem ddiolch i chi gyd am gefnogi’r ymgyrch gwerthfawr yma eto eleni. Er na lwyddwyd i gasglu 420 o focsys credwn fod yr ymdrech  i godi £600 a 306 o focsys yn lwyddiant anhygoel . Golyga hyn y bydd o leiaf 306 o blant Belarus yn teimlo cyfeillgarwch a chariad Ysgol Brynrefail dros gyfnod y Nadolig.

 

Ymgyrch Plentyn y Nadolig - Operation Christmas Child - cliciwch yma

I weld mwy o luniau - cliciwch yma