Cyfeillion Ysgol Brynrefail

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Grŵp o rieni, ffrindiau ac athrawon yr Ysgol sy’n cyfarfod yn achlysurol i drefnu gweithgareddau cymdeithasol. Defnyddir yr arian ar gyfer adnoddau ychwanegol sy’n helpu’r plant i fwynhau bywyd Ysgol.

Bydd y cyfarfod yn ôl yr arfer, yn gyfarfod anffurfiol ac yn gyfle gwych i gyfarfod rhieni eraill a chefnogi’r ysgol.

 

Ymaelodi â Loteri Ysgol Brynrefail

Fel y gwyddoch mae toriadau cyson wedi bod i gyllidebau ysgolion ers rhai blynyddoedd bellach. Rydym fel Pwyllgor yn cyfarfod i drefnu gwahanol weithgareddau i godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 


- Am ragor o wybodaeth ac i ymuno a'r cynllun ewch i www.easyfundraising.org.uk.


- Cliciwch 'create an account'

- Cliciwch ar 'find a good cause to support'


- Cliciwch ar y bocs 'search' neu deipio 'Cyfeillion Ysgol Brynrefail'


- Cliciwch ar 'sign me up' a llenwi'r bylchau priodol.

Hydref 2009         £100           noddi Cystadleuaeth Cadair Eisteddfod yr Ysgol.
Medi 2009             £2,000        tuag at welliannau i ystafell ffitrwydd newydd.
Mai 2009              £1,500        tuag at System Sain newydd yn Neuadd yr Ysgol.
Hydref 2008         £100           noddi Cystadleuaeth Cadair Eisteddfod yr Ysgol.
Medi 2008            £1,800        tuag at Sustem Ddŵr Wedi’i Ffiltro yn yr Ysgol.    
Medi 2008            £2,000        tuag at Sustem Monitro CCTV ar dir yr Ysgol.
Mai 2008              £400           Offer a Kit Pêldroed.

Dyma rhai enghreifftiau o’r gweithgareddau sydd eisoes wedi cael eu trefnu:
Hydref 2009         Raffl yn Eisteddfod yr Ysgol a stiwardio ar y drws.
Hydref 2009         Noson Gyrî a Chwis yn Dafarn y Bedol, Bethel.
Pasg 2009             Raffl.
Tachwedd 2008     Noson Sioe Ffasiwn.
Hydref 2008         Raffl yn Eisteddfod yr Ysgol a stiwardio ar y drws.
Ebrill 2008            Raffl.
Gorffennaf 2007   Ocsiwn Addewidion.
Tachwedd 2006     Cyngerdd Dathlu 50 mlynedd ar safle Llanrug.

Aelodau'r Cyfeillion 2008/2009
Pennaeth     
Eifion Jones, Llywydd
Staff          
Dilwyn Roberts
Eirwen Williams
Anwen Powell
Rhian Owen
Aelwen Jones

Rhieni-lywodraethwyr     
Robin Parry
Gillian Price
Ann Pritchard Jones, Trysorydd
Rolant Wynne
Shan Burston
Carol Anne Jones, Trysorydd Clwb Cant

Rhieni/Cyfeillion   
Ann Parry
Elizabeth Woodcock, Ysgrifenydd
Sian Lloyd Jones
Menna Coles
Wendy Jones
Keith Rowlands
Fiona Jones
Iona Wyn Thomas
Ken Latham
Kathy Bell
Gwen Lazarus
Mary Jones
Menai Pitts

Ymgyrch codi arian tuag at brynu Bws Mini newydd:

Raffl Pasg 2013 Cyfeillion Ysgol Brynrefail - gwobrau sylweddol a'r elw tuag at bws mini newydd i'r ysgol - cliciwch yma

Loteri Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

Standing Order a ffurflen Direct Debit - cliciwch yma
Mae sawl ffordd medrwch chi helpu:

  • Ymuno â’r pwyllgor (cyfarfod tua 3 gwaith y flwyddyn)
  • Gwerthu tocynnau raffl
  • Helpu mewn gweithgareddau
  • Cynnig syniadau am weithgareddau codi arian/ gymdeithasol

I gynnig cymorth cysylltwch â swyddog gweinyddol yr ysgol ar : s wyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk

Dyma’r achos rydym ni’n codi arian ar gyfer ar hyn o bryd:

Bws mini newydd cliciwch yma