Disgyblion

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

"HOGIA NI ‘DE" - cliciwch yma

Rheolau

Amcanion rheolau yw hyrwyddo trefn yn yr ysgol.Oni ufuddheir iddynt yna mae trefn yr ysgol yn dioddef .

- Rhaid cerdded yn drefnus ar ochr dde y coridorau a'r grisiau.
- Ni chaniateir rhedeg.
- Disgwylir prydlondeb i'r ysgol ac i'r gwersi.
- Dylai enw y disgybl fod ar bob eitem o wisg ac offer.
- Os bydd angen dod a swm sylweddol o arian i'r ysgol dylid ei roi i'r ysgrifenyddes i'w gadw'n ddiogel. - Ni fydd yr ysgol yn gyfrifol am golledion.
- Rhaid gwisgo y wisg ysgol briodol.
- Rhaid clirio yr adeilad yn ystod yr egwyl a'r awr ginio.
- Defnyddir y Neuadd i lochesu ar dywydd garw.
- Nid oes caniatad i grwydro oddi ar dir yr ysgol.
- Rhaid cael caniatad rhiant a derbyn tocyn i adael yr ysgol yn ystod yr awr ginio – disgyblion Llanrug yn unig. 
- Rhaid i ddisgyblion aros ar iard yr ysgol i ddisgwyl am fws ar ddiwedd y dydd.

Ychwanegir at y rhestr yma yn ôl y gofyn. Gweler y Côd Ymarfer ar Gyfer Disgyblion a‘r Cytundeb Cartref Ysgol.

 

Meddwl am Iechyd Meddwl
logo meddwl

Mae’r gwefan yma yn rhoi cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol iawn am faterion iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr ac i bobl broffesiynol sy’n gweithio yn agos a phlant a phobl ifanc - cliciwch yma