Gwybodaeth

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"


Petai disgybl yn absennol am unrhyw reswm disgwylir iddo(i) ddod a nodyn o eglurhad i'w athro/awes dosbarth pan mae'n dychwelyd. Byddai galwad ffôn i’r ysgol ar fore cyntaf yr absenoldeb yn gymorth mawr i’r ysgol. Mae trefn o fewn yr ysgol i ddelio â thriwantiaeth. Dylai rhieni osgoi cymryd eu plentyn/plant allan o’r
ysgol am wyliau teulu yn ystod tymor ysgol, yn enwedig yn ystod arholiadau allanol. Os yn angenrheidiol, caniateir absenoldeb awdurdodedig o hyd at un wythnos mewn cyfanswm mewn unrhyw flwyddyn ysgol. Ni fydd yr ysgol yn awdurdodi absenoldeb mwy nag un wythnos mewn blwyddyn ysgol ar gyfer gwyliau teulu.

 

Rhybuddion Cosb Benodedig ar gyfer absenoldeb heb awdurdod o'r ysgol - cliciwch yma

Prif amcan yr ysgol yw sicrhau fod pob disgybl yn cael ei drin a'i barchu fel person cyflawn ac yn cael ei gynorthwyo a'i ysgogi i ddatblygu fel person ym mhob ffordd.

Amcanion Academaidd
*Cyflwyno pynciau y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 a darpar cyrsiau addas ôl 16 oed.
*Paratoi cyrsiau addas a diddorol a'u cyflwyno trwy ddulliau dysgu priodol er mwyn datblygu gallu pob disgybl i’r eithaf.
*Paratoi cyrsiau sy'n adlewyrchu gwybodaeth a diwylliant er mwyn i'r disgybl ddatblygu yn berson goleuedig yn y gymdeithas.
*Meithrin diddordebau personol y disgybl a'i gynorthwyo i ddewis gyrfa addas.
*Datblygu gallu pob disgybl i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn ei alluogi i fod yn aelod cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog mae yn byw ynddi
*Sicrhau addysg sy'n dyfnhau ymwybyddiaeth o'r amgylchfyd cenedlaethol a byd eang.
*Sicrhau fod disgyblion âg anghenion addysgol arbennig yn cael pob cyfle a chymorth i ddatblygu.

Amcanion Bugeiliol
*Meithrin hunan-ddisgyblaeth yn y disgyblion mewn awyrgylch gartrefol a chyfeillgar.
*Bod yn adeiladol wrth geryddu gan roi pwyslais ar ymresymu yn hytrach na chosbi.
*Trin disgyblion â pharch a chydymdeimlad er mwyn creu perthynas iach rhwng athro a disgybl. Ni ddylid dilorni disgybl ar unrhyw adeg.
*Bod yn effro i unrhyw arwydd o anhapusrwydd mewn disgybl sy'n cael ei fynegi drwy ymroddiad, diffyg prydlondeb neu absenoldeb.

Amcanion Cymdeithasol
*Creu cymdeithas wareiddiedig lle mae disgyblion ac athrawon yn parchu ei gilydd ac yn cydweithredu i gyflawni gweithgareddau o werth addysgol.
*Creu awyrgylch o gyfeillgarwch a diwydrwydd.
*Hybu bob math o weithgareddau all-gyrsiol ffurfiol ac anffurfiol a fydd yn cyfoethogi
profiadau cymdeithasol y disgyblion.

Addysg Grefyddol  
Mae gwersi Addysg Grefyddol yn digwydd ym mhob blwyddyn o'r ysgol. Yn ogystal trefnir gwasanaethau crefyddol boreol rheolaidd fesul Cyfnod Allweddol neu fesul dosbarth. Gall rhiant eithrio plentyn o wersi Addysg Grefyddol a chydaddoliad ac fe wneir trefniadau i'w harolygu yn ystod y cyfnod hwn.

Addysg a Chyfarwyddyd  Gyrfaoedd  
Darperir y rhaglen addysg yrfaoedd fel ffordd o feithrin gwybodaeth gyffredinol y disgybl, ei ddealltwriaeth a’i brofiad o addysg hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth. Mae’n anelu i helpu pobl ifanc i feithrin y medrau sy’n angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth a’i defnyddio, i fod yn realistig (ond yn uchelgeisiol), ynglyn a’u galluoedd a’u dyheadau personol ac i wneud penderfyniadau gwybodus.

Mae’r cyfarwyddyd gyrfaoedd sydd ar gael yn yr ysgol yn cynorthwyo unigolion i gymhwyso gywbodaeth, eu medrau a’u dealltwriaeth at eu hunain er mwyn gwneud dewisiadau realistig a phenderfyniadau a chynlluniau priodol ynglyn a’u dyfodol. Mae’r cyfarwyddyd yn cynnig cyfloedd i adolygu’r hyn a ddysgwyd, i osod nodau newydd ac i gofnodi cyrhaeddiadau mewn amrywiaeth o feysydd. Fel rheol
nodweddir cyfarwyddyd effeithiol gan ddidueddwch, cyfrinachedd a hygyrchedd – hoffem feddwl ein bod yn cyrraedd y nodweddion pwysig yma!

Mae’r rhaglen yn cael ei ddarparu i flynyddoedd 9 i 11 ac yn ymestyn i flynyddoedd 12 i 13. Gwneir hyn drwy gyfrwng rhaglen raddedig sydd wedi ei intigreiddio o fewn rhaglen ABCh yn ogystal a chyfrannu tuag at gwricwlwm ehangach yr ysgol. Fel rhan o’r ddarpariaeth y bwriad yw i bob disgybl yn ystod cyfnodau gwahanol dderbyn profiadau fel cymorth gyda gwneud dewisiadau, o leiaf un wythnos o brofiad gwaith, un ffug gyfweliad, mynychu prynhawn opsiynau a mynychu cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda asiantaethau allanol fel Gyrfa Cymru, Colegau Addysg Bellach ac Uwch, Asiantaethau Hyfforddi, Adran Addysg y Cynulliad, Cyngor Gwynedd a nifer o gyflogwyr lleol. Mae’r adran Gyrfaoedd a Gyrfa Cymru yn ceisio gadael i rieni/gwarchodwyr wybod beth sy’n mynd ymlaen ar adegau gwahanol. Maent hefyd ar gael yn ystod nosweithiau rhieni neu pan yn gyfleus i geisio ateb unrhyw gwestiwn perthnasol.

Addysg Rhyw  

Mae addysg rhyw yn ran allweddol a chreiddiol o gwricwlwm pob disgybl ac mae'r modd y'i cyflwynir yn annog disgyblion ei drafod mewn cyd-destun moesol a chymdeithasol. Defnyddir gwersi Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 i ddysgu'r agweddau ffeithiol beiolegol ac addysg iechyd. Yng Ngyfnod Allweddol 4 defnyddir y rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol i drafod materion cymdeithasol, camdrin, agweddau ar ryw, creu perthynas, afiechydon fel SDIC a chynllunio teulu. Gwahoddir arbenigwyr o fyd addysg iechyd i'r ysgol i gyfrannu i'r rhaglen hon. Gall rhiant dynnu plentyn o'r cyfan neu ran o'r rhaglen addysg rhyw.

Arholiadau Allanol          
Bydd holl ddisgyblion yr ysgol yn derbyn asesiadau athrawon yn 14 oed ym mhob pwnc. Bydd y mwyafrif helaeth o'n disgyblion yn sefyll arholiadau TGAU Cyd Bwyllgor Addysg Cymru yn 16 oed.  Gall nifer fechan o'r disgyblion, yn unol â'u cyrhaeddiad, sefyll  arholiad y Dystysgrif Lefel Mynediad.  Yna, cânt gyfle i sefyll arholiadau lefel A neu AS, os ydynt am aros ymlaen i’r Chweched Dosbarth.

Un agwedd yn unig o lwyddiant ysgol yw canlyniadau arholiadau ac mae tystiolaeth fod rhieni yn rhoi pwyslais ar agweddau eraill yn ogystal megis gweithgareddau allgyrsiol, disgyblaeth a gwedd ac adnoddau'r ysgol. Yn aml bydd canlyniadau arholiadau yn adlewyrchu'r amrywiaeth yn natur y dalgylchoedd yn hytrach na llwyddiant ysgol benodol. Mae’n holl bwysig na fydd disgyblion yn absennol ar gyfer arholiadau allanol.


Arolwg  o'r ysgol             
Cafwyd Arolwg o waith yr ysgol yn Nhachwedd 2006.  Cafwyd cryn ganmoliaeth i fywyd a gwaith yr ysgol—gellid gweld yr adroddiad ar safwe ESTYN.

Asesu  ac adrodd 
Mae asesu yn broses hanfodol a pharhaus fel rhan o gynllun gwaith pob adran. Ar wahân i asesu cyson yn ystod y flwyddyn, cedwir tystiolaeth er mwyn rhoi barn ar lefel cyrhaeddiad ac ymdrech ym mhob pwnc. Cynhelir profion ac arholiadau rheolaidd gan adrodd i rieni ddwywaith neu deirgwaith pob blwyddyn ac mewn cyfarfodydd ffurfiol ble ceir cyfle i gyfarfod â’r athrawon sy'n dysgu'r disgyblion.

Cofnod o Gyrhaeddiad 
Fe gyflwynir Cofnod o Gyrhaeddiad i bawb ym mlwyddyn 11.  Ei fwriad yw crynhoi amrywiaeth helaeth o gyflawniadau personol  y disgybl o fewn a thu allan i'r ystafell dosbarth nad yw’r  arholiadau  allanol yn rhoi mesur arnynt.

Cwricwlwm yr ysgol  
Mae'r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys gan ddilyn gofynion a chanllawiau pynciau a themâu trawsgwricwlaidd y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Dyma amlinelliad o'r ddarpariaeth gwricwlaidd a geir yn yr ysgol yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4.


Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3
Iaith :   Cymraeg, Saesneg, Iaith Fodern-Ffrangeg           
Mathemateg
Gwyddoniaeth
Technoleg: Dylunio, Celf
Dyniaethau: Daearyddiaeth, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Cerdd
Addysg Gorfforol
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Technoleg Gwybodaeth


Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4
Iaith : Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth
Saesneg     Iaith a llenyddiaeth
Iaith Fodern - Ffrangeg a Sbaeneg
Mathemateg
Gwyddoniaeth


Technoleg 
Dylunio a Thechnoleg
Gofal Plant
Arlwyo
Celf
Addysg Trafnidiaeth
Technoleg Gwybodaeth
Adeiladwaith
Peirianneg


Dyniaethau
Hanes
Daearyddiaeth
Astudiaethau Crefyddol


Cerdd
Trin Gwallt
Sgiliau Bywyd
Addysg Awyr Agored
Addysg Gorfforol
Technoleg Cerdd
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Cyfryngau Rhyngweithiol
Sgiliau Gwledig
Iechyd a Gofal
Astudiaethau Busnes
Y Gyfraith
Y Fagloriaeth Cymraeg—Lefelau Canolradd a Sylfaenol

Cwricwlwm y Chweched Dosbarth         
Mae'n bwysig fod gwaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4 yn gosod sylfaen ar gyfer yr hyn a ddewisir gan ein disgyblion yn y Chweched dosbarth. Mae y mwyafrif helaeth ohonynt yn dewis dychwelyd i'r ysgol i astudio pynciau Lefel A neu AS. Cânt gyfnodau tiwtora a craidd cyffredin yn ogystal ag astudio ar gyfer Bagloriaeth
Cymraeg Lefel Uwch.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer o'n disgyblion wedi manteisio ar yr arferiad o gynnal rhai pynciau ar y cyd ag ysgolion eraill ac yn fwy diweddar gyda Coleg Menai. Mae cyfanswm o dros 30 o gyrsiau ar gael yn y Chweched Dosbarth.

Polisi Cyfle Cyfartal - Cliciwch yma am fwy.

Disgwylir i rieni hysbysu'r ysgol am unrhyw gyflwr meddygol neu glinigol a allai effeithio ar allu y disgybl i wneud unrhyw agwedd o waith yr ysgol.
Petai disgybl yn sâl yn yr ysgol gwneir pob ymdrech iddo(i) fynd adref ar ôl cysylltu â'r rhiant.

Ni roddir tabledi nac unrhyw foddion i ddisgybl onibai fod y rhiant yn cysylltu drwy lythyr a'r ysgol i wneud trefniadau arbennig.

Mae’r nyrs ysgol yn cynnal meddygfa wythnosol yn yr ysgol. Gwahoddir disgyblion i drefnu apwyntiad gyda’r meddyg ysgol pan fydd angen.

Mae'r ysgol yn cefnogi cynllun Gwersi Offerynnol i ddisgyblion sy'n hybu medrusrwydd gydag offerynnau cerdd. Adolygir yr ymrwymiad i'r  cynllun hwn yn flynyddol.

Cynnal disgyblion gydag anghenion arbennig 
Bydd disgyblion ag anghenion arbennig yn cael eu cynnal naill ai gyda chymorth athrawon cynhaliol yn y gwersi arferol neu drwy dynnu disgyblion allan ar gyfer ambell wers yn y pynciau craidd.

Cyswllt â'r Awdurdod Addysg
Mae'n bosibl o bryd i'w gilydd fod rhieni yn dymuno cymorth y Gwasanaeth Lles Addysg, yr Heddlu sydd â chysylltiad cymunedol â'r ysgol, Gweithwyr Cymdeithasol, Gwasanaeth Prydau ysgol, Cludiant i'r ysgol neu Grantiau cynnal.
Petai unrhyw riant am gysylltu â 'r Awdurdod Addysg Lleol dylid gwneud hynny drwy gysylltu â'r : Pennaeth Gwasanaeth Ysgolion, Mr Dewi R. Jones yn y Swyddfa Addysg, Stryd y Castell, Caernarfon.
Rhif ffôn yr Adain Ysgolion yw Caernarfon (01286) 679162


Cyswllt â byd busnes a diwydiant
Mae'r ysgol yn hybu llawer o gysylltiadau yn y maes yma drwy weithgareddau amrywiol, lleoli athrawon mewn diwydiant, ymweliadau â gweithfeydd a diwydiannau a chyfnodau o brofiad gwaith i bob disgybl. Mae pob disgybl ym mlwyddyn 10 ac 11 yn cymryd rhan yn y Cynllun Compact, sef cynllun a gefnogir gan gyflogwyr i roi ystyriaeth mwy ffafriol i ddisgyblion sy'n cwblhau gofynion presenoldeb, prydlondeb, cwblhau gwaith cwrs a phrofiad gwaith yn foddhaol fel eu bod yn ennill Tystysgrif Compact.

Cyswllt â rhieni
Mae perthynas agos rhwng rhieni a'r ysgol yn bwysig iawn ac anogir rhieni i fanteisio ar bob cyfle ffurfiol fel yr ymweliadau wrth drosglwyddo o'r cynradd a nosweithiau rhieni i gyfarfod â'r athrawon sy'n dysgu eu plant, neu yn anffurfiol mewn cyngherddau, eisteddfod neu weithgareddau y Gymdeithas Cyfeillion.
Petai angen fe gysylltir â'r cartref ar unrhyw adeg pan fydd problem sylweddol ynglyn â disgybl yn codi, boed hynny yn fater academaidd neu fugeiliol. Credir mai drwy gydweithio a chyd -drafod rhwng ysgol a chartref y ceir ateb i unrhyw bryder o bwys. Defnyddir y Llyfr Cyswllt Cartref gan y disgyblion i gofnodi gwaith cartref, dyddiadau pwysig, gweithgareddau, ac yn y blaen. Fe’i ddefnyddir hefyd i anfon negeseuon rhwng yr ysgol a’r cartref.

 

Cysylltu â'r ysgol
Mae croeso i chwi gysylltu â'r ysgol i drafod unrhyw fater. Yn y man cyntaf dylech wneud hynny drwy Syddfa’r Ysgol, er mwyn osgoi siwrna chwithig. Bydd Ysgrifenyddes yr ysgol yn trefnu apwyntiad gyda'r Prifathro, un o'r Dirprwyon, neu’r Pennaeth Blwyddyn perthnasol.


Rhif ffôn yr ysgol yw Caernarfon (01286) 672381


Cyfeiriad e-bost yr ysgol yw: swyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk

Disgyblaeth  
Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am ddisgyblaeth yn y dosbarth.

Trefnir dyletswyddau staff i arolygu yn ystod yr egwyl a'r awr ginio.

Cyfeirir unrhyw drafferthion disgyblaeth at y Pennaeth Blwyddyn  fel cam cyntaf.  Yna, os yw'r digwyddiad yn un difrifol, i'r Dirprwyon neu'r Prifathro.

Rhoddir y pwyslais ar i'r disgyblion ddefnyddio eu synnwyr cyffredin gan ymddwyn yn rhesymol ac annibynnol heb ormod o oruchwyliaeth. Y nod yw datblygu hunanddisgyblaeth a'r  gallu  i ymddwyn yn ddoeth heb i rywun mewn awdurdod fod wrth law a cheryddu bob amser. Mae'r mwyafrif helaeth yn ymateb yn ffafriol iawn i'r math yma o sefyllfa.

Petai angen, fe gosbir disgyblion drwy eu cadw i mewn yn ystod yr egwyl neu'r awr ginio neu ar ôl ysgol ar ôl rhoi  rhybudd i rieni.

Difrod i eiddo
  
Disgwylir i unrhyw un a geir yn euog o niweidio eiddo'r ysgol neu eiddo i'r staff neu ddisgybl dderbyn y cyfrifoldeb am wneud iawn am y niwed.

 

Mae'r drefn fugeiliol yn amcanu i ofalu am les y disgybl gan arolygu'r ymddygiad a'r cynnydd  yn gyffredinol.

Yr athro/athrawes sy'n cofrestru'r dosbarth ddwywaith y dydd sydd yn gyfrifol am oruchwylio presenoldeb a gweld fod y disgybl yn deall rheolau'r ysgol.

Cyfeirir unrhyw broblem sylweddol gydag unrhyw ddisgybl at y Pennaeth Blwyddyn ac os bydd angen i sylw’r Dirprwyon neu'r Prifathro.

Credir mewn dwyn sylw rhieni at unrhyw bryder sylweddol sy'n digwydd yn yr ysgol ac fe wneir hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Cymharol fychan yw maint y rhan fwyaf o ddosbarthiadau yn yr ysgol gyda niferoedd o tua 25 yn CA3 a llai yn CA4. Ceir amrywiaeth o ddulliau dysgu lle mae disgyblion yn cael eu grwpio mewn dosbarthiadau o wahanol allu. Yr arferiad mwyaf cyffredin yw cynnal dosbarthiadau o allu cymysg,ond mae enghreifftiau o setio a bandio mewn rhai pynciau. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu gan gynnwys gwaith dosbarth cyfan, gwaith grwp ac ymchwilio unigol er mwyn herio'r unigolyn.

Bydd gwaith cartref y cael ei osod yn rheolaidd ym mhob pwnc. Defnyddir gwaith cartref i fesur ymroddiad disgybl ac i fagu'r arferiad o weithio yn annibynnol, cyson a threfnus.


Bydd y gwaith a osodir fel gwaith cartref yn cael ei gofnodi yn y Llyfr Cyswllt Cartref.

Gweithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol

Ceir digon o weithgareddau a phrofiadau amrywiol i ehangu gorwelion y disgyblion.
Ym mysg y rhai mwyaf cyffredin nodir:

Gweithgareddau’r Urdd gyda teithiau ac ymweliadau â Gwersyll Glanllyn.
Twrnamentau chwaraeon fel peldroed, hoci, pelrwyd, pelfasged, athletau, nofio
a rygbi.
Ymweliadau â'r theatr.
Croesawir siaradwyr gwadd, grwpiau dawns a dramatig i'r ysgol.
Eisteddfod ysgol ac Eisteddfodau’r Urdd.
Fel arfer ceir taith dramor yn ystod Gwyliau'r Pasg neu ar ddiwedd Tymor yr Haf.
Ymweliadau addysgol â diwydiannau a byd busnes.
Wythnos trawsgwricwlaidd – Bl.7 i 9 – tymor yr haf – wythnos o weithgareddau estynedig cwricwlaidd sydd yn cyfoethogi profiadau addysgol y disgyblion ac yn rhan integredig o’u haddysg. Mae disgwyl i bob disgybl gymeryd rhan llawn yn y gweithgareddau hyn.


Sefydlwyd Clwb 'Refail sef clwb sy'n cyfarfod rhwng 4 a 6 o'r gloch i ddefnydio adnoddau’r ysgol gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden fel peldroed, pelrwyd, gymnasteg, pelfasged, criced a dawns i ddisgyblion cynradd y dalgylch a disgyblion iau Ysgol Brynrefail.

Mae disgwyl i’r disgyblion sy’n mynychu’r Ysgol wisgo gwisg arbennig. Mae llawer rheswm am hyn ond y prif rheswm yw dangos eu bod yn ddisgyblion Ysgol Brynrefail a’u bod yn falch o’r Ysgol. Cefnogir y wisg ysgol gan y Corff Llyowdraethol. Gall rhieni, mewn achos o angen, wneud cais am grant dillad ysgol i’r Awdurdod Addysg.

Dewiswyd y wisg i gynrychioli beth a gredir sy’n rhesymol o ran pris a bod modd eu prynu’n lleol. Bydd dehongli cydymffurfiaeth â’r wisg ysgol yn unol â disgresiwn y Prifathro. Mae cyflenwyr y wisg yn cynnwys siopau dillad lleol:
Go for It Sports—Bangor
Na-Nog – Caernarfon,
Siop Trefor Jones, 8 Stryd y Bont, Caernarfon
neu drwy gwmni Brodwaith, Pentrefoelas: www.brodwaithdirect.co.uk

Mae’n bwysig bod pob dilledyn ag enw’r disgybl yn glir arno.


Cliciwch yma i gael copi o'r gwybodaeth am y gwisg ysgol

Cedwir cofnod cwricwlaidd ar gyfer pob disgybl ac fe'i diweddarir yn flynyddol. Dylid cysylltu â'r Prifathro i drafod adroddiad unrhyw ddisgybl

Lluniau/fideos - bydd yr ysgol yn tynnu lluniau llonydd a/neu symudol o’r disgyblion fel cofnod o waith yr ysgol ac weithiau yn gwahodd pobl o’r cyfryngau cyhoeddus i’r ysgol i dynnu lluniau a/neu ffilmio yn ôl disgresiwn y Prifathro.  Cymerir yn ganiataol nad oes gwrthwynebiad i hyn gan riant/warcheidwad - os oes, a fyddech cystal â chadarnhau hynny drwy lythyr i’r Prifathro, os gwelwch yn dda.

Llawlyfr Blwyddyn 10 - cliciwch yma

Llawlyfr Blwyddyn 12 - cliciwch yma

Dros y blynyddoedd mae'r ysgol wedi profi nifer o lwyddiannau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol gyda disgyblion yn disgleirio ym myd y bêl, athletau a gweithgareddau awyr agored. Mae neuadd chwaraeon newydd wedi ei hagor ers Gwanwyn 2006.

Mae'r ysgol yn falch iawn o'i llyfrgell adnoddau, sef tair ystafell nesaf i'w gilydd. Mae un yn cynnwys y llyfrgell draddodiadol gydag amrywiaeth helaeth o’r offer cyfrifiadurol diweddaraf gyda llyfrgellydd yn goruchwylio ac yn cynorthwyo’r disgyblion wrth eu gwaith. Yn y ddwy ystafell arall lleolir tri deg o gyfrifiaduron ar gyfer gwaith dosbarth a chaiff pob disgybl gyfle i ddefnyddio pob math o offer i bwrpas technoleg gwybodaeth.  Mae pob ystafell ddysgu yn gysylltiedig â’r rhwydwaith cyfrifiadurol cwricwlaidd sy’n galluogi mynediad i’r Wê.  Mae dwy  ystafell technoleg gwybodaeth newydd yn y bloc Technoleg newydd gafodd ei agor yn Ionawr 2003.  Mae tua 300 o gyfrifiaduron ar rwydwaith TGC yr ysgol i gyd â chyswllt band llydan a’r We.

Caiff pob disgybl sy'n mynychu ysgol gynradd yn nalgylch Ysgol Brynrefail yr hawl i fynediad iddi. 142 yw rhif mynediad yr ysgol. Gwneir cysylltiadau â rhieni yn ystod tymor cyntaf y flwyddyn academaidd cyn i ddisgybl drosglwyddo i ysgol uwchradd. Gwrandewir ar apeliadau gan y Cyfarwyddwr Addysg.

Dylai rhiant sy'n symud i fewn i'r ardal gysylltu â'r Prifathro yn y man cyntaf.

Gan fod yr ysgol wedi ei lleoli mewn ardal naturiol Gymreig,gydag ond lleiafraif o ddysgwyr a'i bod yn fwy na 600 disgybl o faint, fe'i gosodwyd yng nghategori B(i) yn ôl Dogfen Polisi Iaith Gwynedd.

Prif nôd polisi iaith yr ysgol yw sicrhau fod pob disgybl yn datblygu'n hyderus ddwyieithog ac felly fe ddysgir y Gymraeg a'r Saesneg i bob disgybl hyd ddiwedd Blwyddyn 11. Fe bennir y cyfrwng dysgu a'r cydbwysedd ieithyddol yn unol â'r dealltwriaeth o anghenion dwyieithog y disgyblion unigol.

Cymraeg yw iaith gyfathrebu arferol yn yr ysgol.


Mae gan yr ysgol bolisi strwythuredig i sicrhau rhaglen addysg diwydiant a busnes gyda'r pwyslais ar ei integreiddio i gwricwlwm yr ysgol.

Fel rhan o'r rhaglen hon rhoddir lleoliadau profiad gwaith i bob disgybl yn Blwyddyn 11 ac 12. Cyn trefnu'r lleoliad bydd yr ysgol yn trafod a phenderfynnu ar nôd ac amcanion y lleoliad a'i berthnasedd i'r disgybl.

Ceir cefnogaeth Gyrfa Cymru i hyrwyddo cysylltiadau â byd gwaith a chyflogwyr.

Mae’r ysgol wedi derbyn dau Wobr Cydnabod Ansawdd am ei gwaith arbennig gyda Profiad Gwaith cyn 16 oed ac am eu gwaith gyda Cyfarwyddyd ac Addysg Gyrfaoedd drwy’r ysgol.

Gosodir profion rheolaidd ym mhob adran fel ffordd o fesur cynnydd, ymdrech ac ymroddiad disgybl i'w waith. Defnyddir y canlyniadau fel un tystiolaeth i helpu i osod disgybl mewn grwp neu set dysgu.


Trefnir profion hanner tymor ac anfonir adroddiad at y rhieni.

Amcanion rheolau yw hyrwyddo trefn yn yr ysgol.Oni ufuddheir iddynt yna mae trefn yr ysgol yn dioddef .
• Rhaid cerdded yn drefnus ar ochr dde y coridorau a'r grisiau. Ni chaniateir rhedeg.
• Disgwylir prydlondeb i'r ysgol ac i'r gwersi.
• Dylai enw y disgybl fod ar bob eitem o wisg ac offer.
• Os bydd angen dod a swm sylweddol o arian i'r ysgol dylid ei roi i'r ysgrifenyddes i'w gadw'n ddiogel. Ni fydd yr ysgol yn gyfrifol am golledion.
• Rhaid gwisgo y wisg ysgol briodol.
• Rhaid clirio yr adeilad yn ystod yr egwyl a'r awr ginio. Defnyddir y Neuadd i lochesu ar dywydd garw.
• Nid oes caniatad i grwydro oddi ar dir yr ysgol.
• Rhaid cael caniatad rhiant a derbyn tocyn i adael yr ysgol yn ystod yr awr ginio – disgyblion Llanrug yn unig.
• Rhaid i ddisgyblion aros ar iard yr ysgol i ddisgwyl am fws ar ddiwedd y dydd.


Ychwanegir at y rhestr yma yn ôl y gofyn.

Rhennir y disgyblion i bedwar ty sef Eilian, Elidir, Eryri a Gwyrfai ac mae cystadleuthau rhyngddynt mewn peldroed,hoci, athletau, ac wrth gwrs, fe gynhelir eisteddfod yr ysgol.

Mae'r Awdurdod Addysg Lleol wedi mabwysiadu polisi o godi tâl ar ddisgyblion am :
*gostau llety a bwyd ar ymweliadau addysgol
*weithgareddau y tu allan i oriau ysgol
*arholiadau allanol pan nad yw'r ysgol wedi paratoi disgyblion ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn honno.          
*arholiadau pan fo disgybl yn methu cyflawni'r gofynion neu fynychu'r arholiad heb reswm digonol.
*difrod i eiddo'r ysgol neu am golli eiddo 'r ysgol.
*gymryd rhan yn y Cynllun Offerynnau Cerdd.

Gofynnir am gyfraniad gwirfoddol  gan rieni pan na ellir codi tâl am weithgareddau ond sicrheir na waherddir disgyblion rhag cymryd rhan pan na all rhieni gyfrannu. Mae'n bosibl na fydd modd cynnal rhai gweithgareddau heb gefnogaeth wirfoddol deilwng. Ceir manylion pellach yn yr ysgol ynglŷn â gwybodaeth am ddarpariaeth ar gyfer disgyblion anghenus.

Mae'r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion statudol, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion ac mae’r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadu’r drefn. Amlinellir y drefn hon yn llawn mewn dogfen a geir yn yr ysgol. Darperir copi rhad yn ôl y gofyn.
Pwysleisir fodd bynnag y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy drafod â'r Pennaeth Blwyddyn neu’r Prifathro. Hwn yw'r cam rhesymol cyntaf, felly bydd y Corff Llywodraethol yn disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno'r gwyn yn ffurfiol.


Dylid cysylltu ag Ysgrifenyddes yr ysgol i wneud apwyntiad i drafod y mater gyda'r Pennaeth Blwyddyn neu’r Prifathro.

Darperir gwersi am 25 awr yr wythnos. Rhennir y dydd yn  chwe gwers bob un yn 50 munud o hyd. Cenir cloch rhwng pob gwers ac mae'r disgyblion yn symud o un ystafell arbenigol i un arall. Wrth symud o gwmpas yr ysgol  rhwng gwersi mae'n rhaid gwneud hynny’n drefnus gan gadw ar ochr dde’r coridorau a'r grisiau.      

Trefn y Dydd

8:45  -   9:00         Cofrestru  a Gwasanaeth
9:00  - 10:40         Gwersi 1 a 2
10:40 -  11:00         Egwyl y bore
11:00 -  12:40         Gwersi 3 a 4
12:40 -  13:40         Cinio
13:40 -  13.45         Cofrestru
13.45 -  15.25         Gwersi 5 a 6                

Trefniadau amser cinio  
Er diogelwch y mae'n rhaid i ddisgyblion yn ystod yr awr ginio roi gwybod i'r
athro/awes dosbarth o'u bwriad i :
Un ai a) fynd adref os ydynt yn byw yn ddigon lleol i gerdded adref yn ystod yr awr ginio
neu b) gymryd cinio ysgol. Trefnir cinio am ddim i'r rhai sydd â'r hawl i'w dderbyn.
neu c) dod a bwyd eu hunain i'w fwyta yn y Ffreutur.


Rhaid rhoi gwybod i'r athro/awes dosbarth os newidir y drefn yn ystod y flwyddyn.
Darperir tocyn caniatad i'r disgyblion hynny sy'n mynd adref amser cinio dim ond ar ôl derbyn ffurflen bwrpasol wedi ei harwyddo gan riant.

Mae gan y Prifathro hawl i wahardd disgyblion rhag mynychu'r ysgol am unrhyw reswm a ystyria yn ddigonol am gyfnod hyd at bymtheg niwrnod ysgol mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y  Llywodraethwyr. Bydd gan  y rhieni hawl i apelio yn erbyn y gwaharddiad i Gadeirydd y Llywodraethwyr. Os bydd y Prifathro o'r farn fod angen ymestyn yr ataliad, gall y Cadeirydd awdurdodi ei ymestyn am gyfnod hyd at bedwardeg pum diwrnod ysgol, ond yn ystod y cyfnod hwn rhaid galw cyfarfod o'r Llywodraethwyr i ystyried yr achos. Mae modd apelio i Banel Apêl annibynnol dan Ddeddf Addysg 1993 os bydd yr Awdurdod Addysg Leol yn cymeradwyo'r penderfyniad o wahardd yn barhaol.
Ystyrir y troseddau canlynol yn achosion o gamymddwyn difrifol:

- Bygwth, ymladd ag neu ymosod ar ddisgybl neu aelod o staff.

- Bod yn anfoesgar neu anufudd tuag at aelod o staff yr ysgol.

- Dwyn.

- Dinistrio eiddo.

- Gadael yr ysgol heb ganiatâd.

- Ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol neu ysmygu.

- Dod ag arf/arfau peryglus i’r ysgol.

Anaml iawn mae'r troseddau uchod yn digwydd ond os cyflawnir un ohonynt, mae'r gosb yn llym a phendant.

Ceir casgliad llawn o ddatganiadau a pholisiau'r ysgol a'r Awdurdod Addysg Lleol yn yr ysgol yn ogystal a chynlluniau gwaith,meysydd llafur ac adroddiad Arolwg ar yr ysgol yn Nhachwedd 2006.

Gall rhieni drefnu i ymweld a'r ysgol i gael mynediad at ddogfennau yn ddi-dal.


Os bydd newidiadau neu ychwanegiadau yn digwydd i'r wybodaeth a gyflwynir yn y Llawlyfr hwn hysbysir cyfarfod blynyddol y Llywodraethwyr a'r Rhieni o hynny.