Newyddion Ni

"Gan y disgyblion i’r disgyblion"

Croeso i ardal newydd o'r wefan sydd yn ar gyfer y disgyblion yn unig. Fel rhan o'r Fagaloriaeth Gymraeg mae criw o'r chweched wedi penderfynu creu ardal o'r wefan hon ar eich gyfer chi yn unig; eich llwyddianau chi, eich storiau chi, tu fewn a thu allan i'r ysgol. Bydd hyn yn galluogi i chi, eich rhieni, a'ch ffrindiau gael cadw i fyny gyda'r newyddion diweddaraf. Bydd y wefan yn cael ei diweddaru yn fisol, felly cofiwch logio 'mlaen!

---------------------------------------------------------

Tlws Saesneg
Yn ystod yr Eisteddfod mae’r Tlws Saesneg yn cael ei gyflwyno i awdur y darn creadigol gorau drwy gyfrwng y Saesneg. Eleni ymdrechodd tua thri deg o ddisgyblion y chweched am y wobr gydag amrywiaeth o ddarnau megis straeon byrion, disgrifiadau a dyddiaduron. Yr enillydd oedd Georgia Edwards o flwyddyn tair ar ddeg gyda’i gwaith am yr ymosodiad ar Efrog Newydd ym mis Medi dwy fil ac un. Yn ail roedd Ceinwen Hughes, hefyd o flwyddyn tair ar ddeg, ac yn drydydd daeth Liam Morgan o flwyddyn deuddeg. Dywedodd y beirniad ei fod wedi’i blesio’n fawr gan safon uchel yr ymgeiswyr.

---------------------------------------------------------

The Slug Club
There Is a writing club in Ysgol Brynrefail called ‘The Slug Club’ that’s planning on releasing a school magazine called ‘The Scribbler’ this winter. It will include an interview with the new deputy-head, Mr Arwyn Williams, and some fun stuff like a stereotype quiz and the result of opinion polls that have been going around registration groups in the school. The club would like to stress that these polls will not change any school rules, it’s just a way for students to get their opinions across.

The magazine will also feature a review of this year’s Battle of the Bands that was in the Galeri in Caernarfon, and an interview with local band member, Scarabs.

There will be a message board in the magazine, so send in a message for someone special. But make it nice, no inappropriate messages, or pretending to be someone else!

The first edition is free so take a look ...
---------------------------------------------------------

Tlws yr Ifanc
Un o uchafbwyntiau Eisteddfod yr ysgol bob blwyddyn yw canlyniad cystadleuaeth y gadair a Tlws yr Ifanc ...... mwy

---------------------------------------------------------

Her Gemeg
Yn ystod mis Hydref fe aeth pedwar disgybl Cemeg o Flwyddyn 12 ynghyd a Dr Beverly Jones i orsaf bŵer Wylfa er mwyn cymeryd rhan mewn her Gemeg ..... mwy

---------------------------------------------------------

Gethin Griffiths
Cyfweliad gyda Gethin Griffiths o Flwyddyn 13 Ennillydd Cadair y Llenor Hŷn Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2011 ..... mwy

---------------------------------------------------------

Gŵyl Redeg
Ddiwedd mis Medi fe aeth criw o ddisgyblion o’r Ysgol gyda’r Adran Addysg Gorfforol i wŷl redeg yn Llandudno. Prif nod y diwrnod oedd hybu ymwybyddiaeth pobl ifanc am y Gemau Olympaidd sy’n cael eu gynnal yn Llundain yn 2012 .... mwy

---------------------------------------------------------

Adnabod Ein Athrawon

Mr Howyn Jones - cliciwch yma
Mrs Gwenno Bebb - cliciwch yma
Mr Arwel Stephen - cliciwch yma
Mrs Gwenno Evans - cliciwch yma
---------------------------------------------------------

moli a jac

Cyfweliad gyda dau o flwyddyn 7
- Moli Roberts a Jac Davies

Yn ddiweddar, daliais i fyny gyda dau aelod o flwyddyn saith, Moli Roberts o Fethel a Jac Davies o Waunfawr, i weld sut yr oeddent yn setlo yn ei ysgol newydd ar ol tair wythnos. Dyma beth oedd gan y ddau o ddosbarth 7E i ddweud .... mwy

---------------------------------------------------------

pel rwyd

PÊL RWYD CYMRU

Prynhawn Gwener, Medi 16eg fe deithiodd Elain Sian Roberts o flwyddyn 12 lawr i Gaerdydd er mwyn cymeryd rhan yn nhreialon pêl rwyd dros y penwythnos. Wedi penwythnos caled fe fuodd Elain Sian yn ddigon ffodus o gael ei dewis i sgwad dan 18 Cymru.
Cawsom air sydyn gyda Elain wedi ei llwyddiant ....... mwy

---------------------------------------------------------

PÊL RWYD ERYRI

Dydd Sul, Medi 18eg bu pedair geneth o’r ysgol yn brwydro’n galed am le yn nhîm pêl rwyd Eryri dan 16. Wedi sawl gêm galed fe lwyddodd Diion Jones, Ela Owen, Manon Thomas a Lois Jones i sicrhau eu lle yn y tîm ...... mwy

---------------------------------------------------------

Diwrnod Menter Bl.12

Dydd Gwener, Medi 16eg fe dreuliodd blwyddyn 12 ddiwrnod o dan ofal Gyrfa Cymru. Prif dasg y grwpiau oedd troi busnes gwerthu faniau oedd mewn dyledion fusnes llwyddiannus ... mwy