Polisiau

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Polisi Cyfle Cyfartal.......Cliciwch yma am fwy.

Polisi Gweithdrefn Gwyno .......Cliciwch yma am fwy.

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd.......Cliciwch yma am fwy.

Polisi ffonau symudol.......Cliiwch yma am fwy.

Polisi Amddiffyn Plant ......... cliciwch yma

Polisi Bwlio....... cliciwch yma

Polisi Iaith 
Gan fod yr ysgol wedi ei lleoli mewn ardal naturiol Gymreig,gydag ond lleiafraif o ddysgwyr a'i bod yn fwy na 600 disgybl o faint, fe'i gosodwyd yng nghategori B(i) yn ôl Dogfen Polisi Iaith Gwynedd.

Prif nôd polisi iaith yr ysgol yw sicrhau fod pob disgybl yn datblygu'n hyderus ddwyieithog ac felly fe ddysgir y Gymraeg a'r Saesneg i bob disgybl hyd ddiwedd Blwyddyn 11. Fe bennir y cyfrwng dysgu a'r cydbwysedd ieithyddol yn unol â'r dealltwriaeth o anghenion dwyieithog y disgyblion unigol.
Cymraeg yw iaith gyfathrebu arferol yr ysgol.

Polisi Anghenion Addysgol Arbennig

Mae gan yr ysgol bolisi diwallu anghenion addysgol arbennig sy'n ateb gofynion Deddfau Addysg 1981, 1986, 1988, 1993, y Côd Ymarfer a pholisi'r Awdurdod Addysg Lleol.

Seilir trefn gwricwlaidd yr ysgol ar gyfer diwallu anghenion addysgol arbennig ar y cysyniad o gefnogi disgyblion.  Gwneir hyn drwy:
a)           darparu'n wahaniaethol;
b)           roi cefnogaeth i'r disgybl yn y dosbarth;
c)            roi cefnogaeth a chyngor i athrawon pwnc;
ch)         hyfforddiant mewn swydd i athrawon.
d)           roi cefnogaeth arbenigol i’r disgyblion

Dyrennir adnoddau ar gyfer diwallu anghenion addysgol arbennig o fewn yr ysgol yn ôl;               
i)             fformiwla ysgol sy'n sicrhau fod arian yn mynd i bob adran i ddiwallu anghenion y disgyblion;
ii)            Cynllun Datblygu yr Adran.

Am y flwyddyn 2007– 2008, rhoddir 2.7 athro i ddiwallu anghenion addysgol arbennig ac 8 cymorthydd dosbarth.  Adolygir a gwerthusir y trefniadau a'r polisi drwy: 
a)           gyfarfodydd mewnol;
b)           gyswllt â'r Llywodraethwr dynodedig;
c)            gydweithio â'r asiantaethau allanol;
ch)         Gynllun Datblygu’r Ysgol.