Prom 14

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

2 berson gyda cwpan

Ar y 23ain Mai 2014 fe ffarweliodd disgyblion blwyddyn 11 a’r ysgol ar ddiwedd cyfnod hir o arholiadau.


Ar y 4ydd o Orffennaf 2014 fe ddaeth merched a dynion ifainc yn ôl yn eu lle i ddathlu eu cysylltiadau a’r ysgol dros gyfnod o bum mlynedd trwy fwynhau Prom 14.


Fel y llynedd fe ddathlwyd cysylltiadau'r criw ifanc a’r ysgol dros gyfnod gyda Prom fawreddog a drefnwyd gan Mrs Ellen Williams.

Ar ôl ymgynnull yn neuadd yr ysgol i westy Victoria, Llanberis, amdani er mwyn mwynhau cinio swmpus a dawnsio brwdfrydig.

2 berson gyda cwpanNi welwyd erioed cymaint o ferched ifanc hardd a dynion ifanc golygus dan do un ystafell fawreddog.

Bu bwyta a sgwrsio, chwedleua a chwerthin, dawnsio egnïol a hynny i ddathlu y cyfraniad ganddynt i Ysgol Brynrefail a chyfraniad Ysgol Brynrefail yn eu datblygiad.

Dymuna teulu Brynrefail y gorau oll iddynt yn eu dyfodol.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 

Cliciwch ar y pennawd isod i weld adroddiad o'r archif:

 

2 berson gyda cwpan

Yng nghanol tymor yr Hydref fe gynhaliwyd cyfarfod o Gyngor yr Ysgol ac un eitem ar yr agenda, oedd yn ddryswch i bawb, oedd Prom Ymadael Blwyddyn 11.

 

Cam cyntaf oedd hwn, gan ein Dirprwy Bennaeth Mrs Ellen Williams, i sefydlu cnewyllyn o syniad am ddathlu ymadael blwyddyn 11 a thrwy hynny dathlu eu cyfraniad, dros gyfnod, i fywyd yr ysgol. O’r hedyn gwreiddiol hwn fe ddatblygwyd Prom 13 a flodeuodd i fod ymhlith y dathliadau harddaf gynhaliwyd erioed fu’n gysylltiedig ag Ysgol Brynrefail.

Ac ar ganol mis Mai fe welwyd harddwch arbennig blwyddyn 11 yn ymgynnull yn neuadd yr ysgol. Rhaid cyfaddef bod harddwch y merched yn wefreiddiol ac nid yn aml y mae cysylltu’r gair ‘harddwch’ a’r hogiau ond roeddynt hwy yn edrych yn ysblennydd hefyd. Cyn bo hir aeth y neges o gwmpas yr ysgol a staff yn ymgynnull gydag ambell i ddeigryn mewn llygad.

I fyny a nhw i westy’r Fictoria yn Llanberis ac eistedd i flasu cinio swmpus, a rhai yn deud pwdin gwell !

Wyddoch chi be’? Nid oedd yr un hogyn o flwyddyn 11 yn bresennol ond yr oedd llu o ddynion ifanc. Ni welwyd yr un ferch ifanc ond y llu o ferched mwyaf hardd welsoch chi erioed.
Ac felly bu blasu a bwyta, bu sgwrsio a chwerthin, bu cofio ac edrych ymlaen tra roedd y rhai oedd yn gweini yn edrych yn gyfarwydd hefyd !

Ac yn dilyn y wledd bu disgo a gwobrwyo rhai aelodau o flwyddyn 11. Yr oedd pawb o’r flwyddyn wedi pleidleisio o flaenllaw ar gyfer dewis ‘Sêr y Flwyddyn’ a’r enillwyr, pob un, yn cymryd rhan a gwen ar eu hwynebau.

Doedd ond un peth o’i le gyda’r holl ddiwrnod - fe ddaeth y dathlu i ben !

Ac felly fe ymadawodd merched a dynion ifanc blwyddyn 11 eleni a’r ysgol. Efallai, pwy a ŵyr, fe welwn rhai yn ôl yn y chweched dosbarth. Ond wyddoch chi be? Mae pob un ohonynt yn mynd i gofio ei diwrnod ymadael a oedd, wedi trefniant godidog Mrs Ellen Williams, yn ddiwrnod i’w gofio.

Cliciwch yma i weld y lluniau