Ysgol

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Ysgol gyfun, gymunedol, wledig o faint canolig yw Ysgol Brynrefail sy'n sefyll yng nghanol dalgylch ysgolion cynradd troed Yr Wyddfa gan gynnwys ysgolion cynradd Bethel, Cwm y Glo, Waunfawr, Deiniolen, Llanberis, Llanrug a Phenisarwaun.

Yn y bôn cefndir cyffelyb sydd i'r ysgolion hyn ac felly bydd y newyddddyfodiaid yn cyfarfod â disgyblion eraill o gefndir tebyg iawn i'w gilydd. Ar hyn o bryd mae 786 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol a nid yw'n rhy fawr i bawb allu dod i adnabod ei gilydd mewn awyrgylch gartrefol. Felly, nid yw dod i Ysgol Brynrefail o ysgol gynradd yn brofiad arswydus, ac mae disgyblion newydd yn ymgartrefu yn fuan iawn. Yn wir mae dieithriaid ac ymwelwyr cyson yn nodi yr awyrgylch gwrtais, gynnes, Gymreig fel un o nodweddion hynotaf yr ysgol. Nid oes angen i ddisgyblion newydd bryderu, ac os oes unrhyw broblem yn codi, gall y disgybl ofyn am gymorth gan unrhyw aelod o’r staff, gan
wneud hynny ar unwaith.

Dathlwyd canmlwyddiant yr ysgol ym Medi 2000 a canmolwyd yr ysgol yn ystod Arolwg yn Nhachwedd 2006.


Prifathro:  Mr Eifion Jones B.Sc.
Cadeirydd y Llywodraethwyr : Mr Dafydd M Roberts


 

Calendr Ysgol Brynrefail 2016 - 2017 - cliciwch yma