Pwy di Pwy

Staff Yr Ysgol 2020-21

Uwch Dîm Rheoli:

Mrs Ellen A Williams Pennaeth
Mrs Gwenno Bebb Dirprwy Brifathro
Mr Elfed Williams Dirprwy Brifathro
Mr Paul P Griffths Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Catrin W Jones Pennaeth Cynorthwyol

 

Pennaethiaid Blwyddyn:

Mrs Nia R Williams Uwch Arweinydd Bugeiliol
Mrs Anwen M Edwards Pennnaeth Blwyddyn 7
Mr John  Ll. Williams Pennnaeth Blwyddyn 8
Miss Sam J Jones Pennnaeth Blwyddyn 9
Mrs Melanie Hogan Pennnaeth Blwyddyn 10
Mr Nidian C Huws Pennnaeth Blwyddyn 11
Mr R Elfyn Roberts Pennnaeth Blwyddyn 12-13

 

Staff Addysgu:

Mrs Catherine F Bailey Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones Pennaeth Dyniaethau/Uwch Fentor/Cysylltiadau Rhyngwladol/
Mr Gareth Davies Mathemateg ac Addysg Gorfforol /
Mrs Sonja K Davies Saesneg
Mrs Llinos Dobbins Pennaeth Addysg Gorfforol
Miss Mollie Duggan-Edwards Gwyddoniaeth
Mrs Anwen M Edwards Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans Pennaeth Ffiseg
Mrs Sharon Griffith Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs Leah H Griffiths Dyniaethau , Hanes a Chymraeg
Mr Paul P Griffiths Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Mrs Sian A Harris Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd/Profiad Gwaith a Chelf
Mr Huw T Harvey Cymraeg a Cherdd
Mrs Melanie A Hogan Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Miss Ffion C Hughes Pennaeth Addysg Grefyddol
Ms Gweno V Hughes Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes Technoleg a Pennaeth Celf
Ms Sheila Hughes Saesneg a Cymraeg
Mr Nidian C Huws Addysg Gorfforol
Miss Alaw G Jones Gwyddoniaeth
Mrs Bethan M Jones Mathemateg
Mrs Catrin  W Jones Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Miss Erin M Jones Saesneg a Chymraeg
Miss Heledd G Jones Technoleg a Chelf
Ms Heulwen Jones Cymraeg
Mr Llion W Jones Celf a Thechnoleg
Mrs Samantha J Jones Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O Jones Pennaeth Cynhwysiad
Miss Cadi G Lake Cymraeg a Saesneg
Miss Lauren E Oliver Saesneg a Addysg Gorfforol
Miss Rebeca C Owen Dyniaethau
Mrs Samantha  L Owen Dirprwy Bennaeth Saesneg
Mrs Hayley G Parker-Jones Mathemateg
Mr R Dylan Parri Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Daearyddiaeth 
Mr Gethin A C Parry Mathemateg a Gwyddoniaeth
Mrs Anwen Powell Bwyd a Maeth

 

Staff Addysgu

Mrs Delyth C Pyrs Saesneg
Miss Alaw Ll Roberts Mathemateg
Mrs Lowri W Roberts Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts Pennaeth GC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs S Gwenllïan Roberts Technoleg a Chelf
Mrs Sioned W Roberts Pennaeth Cemeg
Dr Ruth A Sharrock Pennaeth Gwyddoniaeth a Bywydeg
Mr Arwel V Stephen Pennaeth Mathemateg
Miss Sara M Stockwell Gwyddoniaeth a Chemeg
Mrs Catrin H Thomas Cymraeg ac Addysg Grefyddol
Mrs Elin Ll O Williams Cymraeg
Mr John Ll Williams Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams Gwyddoniaeth a Bywydeg

 

Staff Ategol

Mr Kevin W Owen Rheolwr Busnes a Chyllid 
Mrs Bethan E Jones Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Sasha S Alcock Cymorthydd Clerigol
Mrs Meryl Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Rhiannon Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard Technegydd TGC/Technoleg
Mr Ian Wyn Jones Gofalwr
Mr Bryan W Williams Gofalwr
Mr Dilwyn Rogers Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jeana Jones Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah R Bright Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Alun Ll Pritchard Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Bethan Williams Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Liz Daniel Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Ms Heulwen Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Elaine Price Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mr Sean W Davies Cymhorthydd Dosbarth
Mr Tyler F French Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Rebecca O Jones Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Gladwen Pritchard Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Williams Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Manon E Williams Cymhorthydd Dosbarth

 

 

Staff Asiantaethau Eraill

Miss Lisa Cambell Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Dafydd Roberts Swyddog Datblygu Rygbi er
Ms Deneise Jones Cwnselydd
Miss Roberta Williams Swyddog Lles Addysg
Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard Heddlu

 

School Staff 2020-2021
Fersiwn i argraffu - cliciwch yma

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school