logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

CROESO


UCHELGAIS | PARCH | DYCNWCH

Gair o groeso gan y Pennaeth

Ysgol Uwchradd ar gyfer disgyblion 11-18 oed yn mhentref  Llanrug  yw Ysgol Brynrefail.

Mae Ysgol Brynrefail yn ysgol hapus, cartrefol a blaengar  sydd yn ymfalchio yn ansawdd yr addysg a’r ddarpariaeth o safon uchel a gynigiwn i’n disgyblion. Ein nod yw “ Gyda’n Gilydd am y Copa”. 

Yr ydym yn gweithio yn galed i sicrhau bod yr holl ddisgyblion a myfyrwyr a ddaw atom yn cyflawni eu potensial ac yn ein gadael yn ddinasyddion egwyddorol a pharchus gyda’r sgiliau i fyw, gweithio a chyfrannu’n llawn at gymdeithas yn  yr unfed ganrif ar hugain. 

Mae holl  athrawon a staff cefnogi Ysgol Brynrefail yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i fywydau’r disgyblion dan ein gofal, a chynigiwn gwricwlwm eang, amrywiol a heriol ar gyfer pob oedran. Mae’r disgyblion yn mwyhau amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol er mwyn datblygu eu diddordebau ehangach a chyfoethogi eu bywydau. Mae lles a hapusrwydd ein disgyblion yn holl bwysig i ni. Yr ydym yn anelu i sicrhau bod bob disgybl yn teimlo yn ddiogel yn yr ysgol ac yn derbyn yr anogaeth a’r gofal gorau posib er mwyn datblygu a gwireddu eu potensial. 

Rwyf yn falch iawn o gael bod yn Bennaeth ar Ysgol Brynrefail sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth cenedlaethol am ansawdd yr addysg a gynigiwn yma. 

Croeso cynnes iawn i chi i Ysgol Brynrefail.

Ellen Williams

Pennaeth

Mwy am yr ysgol
Ysgol Brynrefail o'r awyr

Twitter 

'Gyda’n gilydd am y copa'