logo Ysgol Brynrefail

Ysgol Brynrefail

Llun o adeilad Ysgol Brynrefail

Yr ydych yma: Hafan > Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd


Ysgol Brynrefail, Llanrug

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri, felly fe'ch anogwn i ddarllen y polisi hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch:

 • Pwy ydym ni
 • Pa wybodaeth ydym yn casglu
 • Sut a pham yr ydym yn casglu, yn storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol
 • Eich hawliau yng nghyswllt eich gwybodaeth bersonol
 • Sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio os oes gennych gŵyn

Pwy ydym ni

Mae Ysgol Brynrefail ('ni') yn casglu, defnyddio ac yn gyfrifol am wybodaeth bersonol benodol amdanoch chi fel ‘rheolydd data’. Wrth wneud hynny, cawn ein rheoleiddio gan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol sy'n weithredol ledled yr Undeb Ewropeaidd (yn cynnwys y Deyrnas Unedig) ac rydym yn gyfrifol fel 'rheolwr data' am y wybodaeth bersonol honno er dibenion y cyfreithiau hynny.

Gwybodaeth bersonol am ddisgyblion yr ydym yn ei chasglu a'i defnyddio:

 • Gwybodaeth a chysylltiadau personol i adnabod disgyblion (enw, dyddiad geni, rhyw, cyfeiriad, rhif unigryw disgyblion (UPN), rhif unigryw dysgwyr (ULN), rhif unigryw ymgeiswyr (UCI), cyfeiriad e-bost, manylion cyswllt mewn argyfwng)
 • Nodweddion (ethnigrwydd, cenedligrwydd, iaith y cartref, cymhwysedd prydau ysgol am ddim)
 • Taliadau cinio
 • Gwybodaeth diogelu (gorchmynion llys, cyfranogiad personol ac adroddiadau y gwasanaethau cymdeithasol ac amddiffyn plant, gwybodaeth gefndir berthnasol am y teulu)
 • Anghenion addysgol arbennig (anghenion a safle yn cynnwys gwybodaeth 'Mwy abl a thalentog')
 • Presenoldeb (nifer y sesiynau a fynychwyd, nifer yr absenoldebau a rhesymau dros absenoldeb)
 • Meddygol a gweinyddiaeth (gwybodaeth am feddyg, alergeddau, meddyginiaeth a gofynion dietegol)
 • Asesiad a chyrhaeddiad (canlyniadau profion statudol ac anstatudol, hanes addysgol, lefelau cyflawniad disgwyliedig, adroddiadau tymhorol a blynyddol)
 • Gwybodaeth am ymddygiad (gwaharddiadau ac unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u rhoi yn eu lle)
 • Amserlen a'r dosbarthiadau a fynychir (yn cynnwys gwersi offerynnau cerdd)
 • Lluniau (yn cynnwys delweddau teledu cylch cyfyng TCC)
 • Gwybodaeth Biometrig (ôl bys)
 • Caniatâd ar gyfer teithiau ysgol a lluniau a gyhoeddir (yn cynnwys enw'r sawl a roddodd y caniatâd a'r dyddiad)

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am ddisgyblion am y dibenion a ganlyn:

 • I gefnogi addysg y disgybl
 • I fonitro ac adrodd ar gynnydd cyrhaeddiad y disgybl
 • I ddarparu gofal bugeiliol priodol
 • I asesu ansawdd ein gwasanaethau
 • I gadw plant yn ddiogel (alergeddau bwyd, manylion cyswllt mewn argyfwng, delweddau TCC)
 • I fodloni gofynion statudol ar gyfer defnydd gyda chasgliadau data

Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio. Dyma lle rydym yn gwneud penderfyniad yn awtomatig amdanoch chi heb ymyrraeth dynol.

Dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i brosesu gwybodaeth am ddisgyblion yw:

 • Mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol y mae'r rheolydd data yn destun iddynt
 • Mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn gwarchod buddion hanfodol testun y data neu unrhyw berson naturiol arall.
 • Mae prosesu yn angenrheidiol at ddiben tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu yn sgil dyfodiad awdurdod swyddogol y rheolydd data

Yn ogystal, yn gysylltiedig ag unrhyw ddata categori arbennig

 • Mae prosesu yn angenrheidiol er dibenion cwblhau'r goblygiadau a defnyddio hawliau penodol sydd gan y rheolydd neu destun y data sy'n darparu ar gyfer mesurau diogelu priodol ar gyfer hawliau sylfaenol a diddordebau testun y data
 • Mae prosesu yn angenrheidiol i warchod diddordebau hanfodol testun y data neu berson naturiol arall pan nad oes gallu corfforol neu gyfreithiol gan destun y data i roi caniatâd
 • Mae prosesu yn angenrheidiol er dibenion archifo er budd y cyhoedd, ymchwil gwyddonol, ymchwil hanesyddol neu ddibenion ystadegol. Bydd hyn yn gymesur i'r nod yr anelir ato, yn parchu hanfod yr hawl i ddiogelu data a diogelu hawliau sylfaenol a diddordebau testun y data.

Y rhwymedigaethau cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth am ddisgyblion yw:

 • Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 2011
 • Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Disgyblion) (Cymru) 2011
 • Rheoliadau Addysg (Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb) (Cymru) 2011
 • Adroddiad Addysg (Adroddiad Pennaeth Rhieni ac Oedolion) (Cymru) 2011
 • Deddf Diogelu Data 1998
 • Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2012
 • Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgol (Cymru) 2018
 • Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
 • Deddf Cydraddoldeb 2010
 • Gorchymyn Rheoliadau (Diogelwch Tân) 2005/ Gorchymyn Diwygio Rheoleiddiol (Diogelwch Tân) 2005 (cwblheir ffurflenni PEEPS ac mae'r rhain yn cynnwys manylion unrhyw anableddau sydd gan blentyn / aelod o staff)

Casglu Gwybodaeth am Ddisgyblion

Rydym yn casglu gwybodaeth am ddisgyblion drwy ffurflenni cofrestru wrth i ddisgyblion ddechrau yn yr ysgol ac rydym yn derbyn peth data drwy Common Transfer File (CTF) os yw plentyn yn trosglwyddo atom o ysgol arall

Er bod y rhan fwyaf o wybodaeth am ddisgybl yr ydych yn ei darparu i ni yn hanfodol, bydd peth gwybodaeth yn cael ei darparu ar sail wirfoddol

Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data, byddwn yn rhoi gwybod i chi p'un a fydd yn ofynnol i chi ddarparu gwybodaeth benodol i ni am ddisgybl neu os oes gennych ddewis yn hyn.

Os darperir gwybodaeth i ni ar sail wirfoddol, byddwn yn gofyn i chi roi caniatâd penodol ac yn rhoi'r opsiwn i chi dynnu'r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Storio Data am Ddisgyblion

Rydym yn cadw data am ddisgyblion yn ddiogel am gyfnodau penodol o amser fel y dangosir yn ein rhestr cyfnodau cadw. Am ragor o wybodaeth am ein cyfnodau cadw, ewch i'r polisi diogelu data ar ein gwefan www.brynrefail.org

Gyda phwy yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion

Rydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion yn rheolaidd gyda:

 • Ysgolion y mae’r disgybl yn mynd iddynt pan fyddant yn ein gadael ni
 • Cyngor Gwynedd, Awdurdod Lleol - Cwnselydd Ysgol, Swyddog Lles, Gwasanaethau Cymdeithasol, Hamdden, Trafnidiaeth, Cyllid, Derwen, GwE, Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - nyrs ysgol, deintydd, CAMHS
 • Estyn
 • Yr Heddlu a'r tîm troseddu ieuenctid
 • Canolfannau Iaith (pan fo angen)
 • Llywodraeth Cymru
 • Corff Llywodraethol yr Ysgol (lle sydd yn angenrheidiol)
 • Cynnal –drwy SIMS (system rheoli gwybodaeth ysgolion)

Asiantaethau a gomisiynir gennym i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan

 • Llywodraeth Cymru
 • Byrddau Arholi - CBAC, OCR, JCQ (Joint Council for Qualifications Pearson/A2C), City and Guilds, PORTAL
 • Colegau Addysg Bellach lle mae disgyblion yn dilyn a/neu'n trosglwyddo i CA4 - Coleg Menai, Coleg Meirion Dwyfor, Coleg Llandrillo
 • Prifysgol Bangor a sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru a Phrydain a phrifysgolion sy'n rhan o raglen SEREN Llywodraeth Cymru
 • NFER (National Foundation For Educational Research)
 • FFT (Fischer Family Trust)
 • ALPS
 • GwE
 • Iechyd Gyhoeddus Cymru
 • Cynnal
 • Capita – SIMS
 • SchoolComms
 • Civica – Nationwide
 • Antur Waunfawr
 • Redstore
 • Delwedd
 • Twitter
 • Evolve
 • Tempest
 • William Mathias
 • Gwynedd Ni – ‘Tîm o amgylch y teulu’, Tîm Trothwy Gofal

Cwmnïau perthnasol sy'n hyrwyddo ac yn gweinyddu profiadau dysgu ein disgyblion

 • Llywodraeth Cymru - drwy HwB
 • Llywodraeth Cymru - trwy EMA (Education Maintenance Allowance)
 • GwE
 • Gyrfa Cymru
 • Eco’r Wyddfa – papur newydd lleol
 • Cymorth i Ferched (Womens Aid)
 • CAFCASS - Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd.
 • Advocacy Support Cymru - Gofalwyr Ifanc
 • Urdd Gobaith Cymru
 • ShowMyHomework
 • Gorwel
 • TRAC
 • ParentsEvening

Gwasanaethau cefnogi ieuenctid

Disgyblion 13+ oed
Pan fydd ein disgyblion yn troi yn 13 oed, byddwn hefyd yn trosglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion i'n hawdurdod lleol a / neu ddarparwr gwasanaethau cefnogi ieuenctid oherwydd bod ganddynt gyfrifoldebau mewn perthynas ag addysg neu hyfforddiant y sawl sy'n 13-19 mlwydd oed dan adran 507B Deddf Addysgt 1996.


Mae hyn yn eu galluogi i ddarparu gwasanaethau fel a ganlyn:

 • gwasanaethau cefnogi ieuenctid
 • cynghorwyr gyrfaoedd

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais mai dim ond enw, cyfeiriad a dyddiad geni eu plentyn a gaiff eu trosglwyddo i'w hawdurdod lleol neu ddarparwr gwasanaethau cefnogi ieuenctid drwy roi gwybod i ni. Trosglwyddir yr hawl hon i'r plentyn / disgybl unwaith y mae ef/hi yn 16 oed.

Disgyblion 16+ oed

Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth benodol am ddisgyblion 16+ oed gyda'n hawdurdod lleol a / neu ddarparwr gwasanaethau cefnogi ieuenctid oherwydd bod ganddynt gyfrifoldebau mewn perthynas ag addysg neu hyfforddiant y rhai sy'n 13-19 mlwydd oed dan adran 507B Deddf Addysgt 1996.

Mae hyn yn eu galluogi i ddarparu gwasanaethau fel a ganlyn:

 • darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16
 • gwasanaethau cefnogi ieuenctid
 • cynghorwyr gyrfaoedd

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau i bobl ifanc, ewch ar wefan ein hawdurdod lleol.

Pam yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion yn rheolaidd

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ein disgyblion gydag unrhyw un heb ganiatâd, oni bai bod y gyfraith a'n polisïau yn caniatáu i ni wneud hynny.
Rydym yn rhannu data am ddisgyblion gyda Llywodraeth Cymru ar sail statudol. Mae rhannu data yn y modd hwn yn tanategu cyllid yr ysgol ac yn monitro cyrhaeddiad addysgol.
Mae'n ofynnol i ni gasglu data dan Reoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) 2011 a Rheoliadau Addysg (Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb) (Cymru) 2011.
Mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth am ein disgyblion gyda'n Hawdurdod Lleol, Cyngor Gwynedd, a Llywodraeth Cymru dan Reoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) 2011

Pandemig COVID-19 2020

Efallai na fydd yn bosib bob amser i adlewyrchu'r holl ddefnyddiau newydd neu newidiol a wneir o ddata personol a allai ddigwydd fel ymateb i'r Pandemig COVID-19.
Mae'r data personol y gellir ei rannu yn cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad ebost
 • Rhif Ffon

Sail Gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol

 • Mae prosesu'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ddefnyddio awdurdod swyddogol a ymddiriedwyd i'r rheolydd (Erthygl 6(1)GDPR)
 • Mae Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (rhif 2) (Cymru) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol i fesurau rhesymol gael eu cymryd i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafirws ar fangre sy'n agored i'r cyhoedd ac ar unrhyw fangre lle mae gwaith yn digwydd.

Rhannu eich data personol

Yn ystod Pandemig COVID-19, efallai y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth gyda:
Tîm ‘Track and Trace’ Cyngor Gwynedd at ddibenion cysylltu â phersonau a allai fod wedi bod yn agored i Coranfirws.
Gwneir hyn mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data.

Cais i gael mynediad i'ch data personol

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gan rieni a disgyblion yr hawl i ofyn am fynediad i'r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanynt. Er mwyn gwneud cais am eich gwybodaeth bersonol, neu ofyn am fynediad i gofnod addysgol eich plentyn, cysylltwch ag un o'r isod:

Pennaeth
Ysgol Brynrefail
Ffordd Crawia
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AD

Swyddog Diogelu Data Ysgolion
Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Mae gennych hefyd yr hawl i:

 • Wrthwynebu i ddata personol gael ei brosesu sy'n debygol o achosi, neu sy'n achosi, niwed neu ofid
 • Atal unrhyw beth rhag cael ei brosesu er dibenion marchnata uniongyrchol
 • Gwrthwynebu penderfyniadau a wneir drwy ddulliau awtomataidd
 • Cywiro, Atal, dileu neu ddinistrio data personol anghywir mewn rhai amgylchiadau
 • Hawlio iawndal am y niwed a achoswyd o ganlyniad i dorri rheoliadau Diogelu Data

Os oes gennych bryder ynglyn â'r modd yr ydym yn casglu neu'n defnyddio eich data personol, gofynnwn i chi godi eich pryder gyda ni i ddechrau. Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) drwy https://ico.org.uk/concerns

Diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae'n bosib y bydd angen i ni ddiweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gyfnodol, felly, argymhellwn eich bod yn ailymweld â'r wybodaeth hon o bryd i'w gilydd. Diweddarwyd y fersiwn hwn ddiwethaf Hydref 2020

Cyswllt

Os hoffech drafod unrhyw beth yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch ag un o'r isod:

Pennaeth
Ysgol Brynrefail
Ffordd Crawia
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AD

Swyddog Diogelu Data Ysgolion
Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH